หลักสูตร Non-Degree หรือ หลักสูตรระยะสั้นนี้ออกแบบขึ้นเพื่อผู้ที่กำลังทำงานอยู่ที่สนใจเพิ่มพูนสมรรถนะทางด้านการเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการธุรกิจ โดยใช้หลักแนวคิด Lean Six sigma บูรณาการด้วยเทคนิค Process Mining ในการค้นพบกระบวนการหลายหลากอัลกอริทึม เช่น Fuzzy miner, Social network, Conformance Checking, Alpha miner และ Inductive miner และหลากหลายซอฟต์แวร์ เช่น Disco, RapidProM และ ProM เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ สำหรับ Digital Transformation องค์กรให้สำเร็จได้ดั่งวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้