ศึกษาอุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นและการประมาณค่าอุปสงค์ ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค การวิเคราะห์กระบวนการผลิต ต้นทุน และกำไรของผู้ผลิต โครงสร้างของตลาดและการกำหนดราคาขาย การตั้งราคาขายในทางปฏิบัติ บทบาทของรัฐกับการตัดสินใจทางธุรกิจ ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ