93 0009 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู                                                                         1 (1-2-2)

(Training to be the Professional Teacher)

สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง  การสร้างความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  การสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลายและให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล  การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน  การปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน  การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  


93 0010 สถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้                                      2 (2-0-4)

(Simulation and Game for Learning)

                หลักการ แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการสอนแบบสถานการณ์จำลองและเกม การบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับวิธีสอนและเนื้อหาสาระที่สอน การบูรณาการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลายและให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอน การทดลองสอนแบบสถานการณ์จำลองและเกม การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองและเกมเป็นฐาน การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัย การนำเสนอและจัดแสดงผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ