การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ มาใช้ประกอบการวางแผน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา มีวิธีการจัดเก็บข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของข้อมูลสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม โดยใช้ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถความคุม การบริหารงานวิชาการ การบริหารแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา การจัดการสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้